deutsch deutsch      polnisch polski
Strona startowa O nas Informacje dla pracowników Kontakt Dojazd Impressum
Nowe Informacje | Zakwaterowanie i Wyżywienie | Warunki pracy | W czasie wolnym |
Co należy mieć ze sobą? | Za co mogę stratić pracę? | Regulamin Wohnpark Ahlhorn

Regulamin Wohnpark Ahlhorn GmbH

Wszyscy mieszkañcy s± zobowi±zani do przestrzegania instrukcji i regulaminu obowi±zuj±cego na terenie Wohnpark Ahlhorn GmbH. W przypadku powa¿nego naruszenia tych zasad, zarz±d WPA wypowie umowê zakwaterowania ze skutkiem natychmiastowym.

Wstêp na teren WPA przys³uguje jedynie mieszkañcom za okazaniem identyfikatora odpowiednim s³u¿bom, takim jak: personel o¶rodka, portier lub osobie z ochrony.

Cisza nocna rozpoczyna siê od godziny 23:00. W tym czasie obowi±zuje zakaz s³uchania g³o¶nej muzyki w pokojach i na zewn±trz budynków, jak równiez, zakaz g³o¶nego zachowywania siê oraz innych form zak³ócaj±cych ciszê nocn±.

Wszelkie odpady takie jak: ¶mieci, resztki ¿ywno¶ci, butelki szklane, butelki plastikowe, puszki, makulatura i pozosta³e odpady, nale¿y wrzucaæ do oznaczonych pojemników.

Mieszkañcy WPA zobowi±zani s± do utrzymywania czysto¶ci w swoich pokojach, w kuchni oraz w miejscach ogólnie dostêpnych takich jak: ¶wietlica, pub, toalety oraz na ca³ym terenie WPA. W przypadku zanieczyszczenia pokoju lub kuchni, personel WPA za op³at± posprz±ta dane pomieszczenie.

Wszystkie pomieszczenia bêd± regularnie sprawdzane przez personel WPA. Stwierdzenie jakichkolwiek  zniszczeñ na przyk³ad mebli lub innych urz±dzeñ bêdzie skutkowaæ obci±¿eniem kosztami osób zamieszka³ych w tym pokoju. Mieszkañcy odpowiadaj± solidarnie za szkody wyrz±dzone w swoich pokojach.

Wyposa¿enie pokoju nale¿y u¿ywaæ zgodnie z jego przeznaczeniem. Jakiekolwiek usterki nale¿y niezw³ocznie zameldowaæ personelowi WPA.

Na terenie o¶rodka znajduje siê: kafejka internetowa, budki telefoniczne, bilard, stó³ tenisowy, telewizja, gra w pilkarzyki, rzutki oraz urz±dzenia fitness. Nale¿y równie¿ korzystaæ z tych przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem.

W nag³ych przypadkach takich jak choroba lub wypadek nale¿y natychmiast powiadomiæ pogotowie ratunkowe nr tel. 110 oraz personel WPA.

Karte uprawniaj±c± do wizyty u lekarza nale¿y pobraæ w biurze.

W przypadku po¿aru nale¿y natychmiast u¿yæ ga¶nic zn±jduj±cych siê na ka¿dym piêtrze i natychmiast powiadomiæ o tym stra¿ po¿arn± pod numerem alarmowym 112 oraz personel WPA.

Mieszkañcy WPA, którzy chc± przyj±æ prywatn± wizytê na terenie o¶rodka, s± zobowi±zani o tym wcze¶niej powiadomiæ biuro lub portiera. Odwiedz±jacy przy zameldowaniu zostawia swój dowód osobisty. Czas odwiedzin trwa w godzinach od 9.00 do 21.00 i ma miejsce jedynie w pomieszczeniach budynku nr 31 oraz na terenie parku. Obowi±zuje ca³kowity zakaz przyjmowania wizyt z zewn±trz w pokojach mieszkalnych.

Mieszkañcy, którzy w czasie swojego pobytu chc± korzystaæ z parkingu, s± zobowi±zani do powiadomienia o tym presonelu WPA i odbioru bezp³atnego kwitu parkingowego w biurze.

Konsumowanie alkoholu na terenie o¶rodka jest dopuszczalne, jednak wszelkie nadu¿ycia alkoholowe jak równie¿ spo¿ywanie jakichkolwiek ¶rodków odurzaj±cych, bêdzie skutkowaæ zwolnieniem z pracy i wydaleniem z o¶rodka WPA. W skrajnych przpadkach bêdzie o tym informowana policja.

Porz±dek, czysto¶æ jak równie¿ nale¿yte zachowanie na terenie o¶rodka WPA jest spraw± bezwzglêdnie obowiazujac±. O¶rodek nasz jest miejscem w którym nasi pracownicy jak i inni nasi go¶cie bêd± odpoczywaæ po ciê¿kiej pracy.

Wszystkim mieszkañcom Wohnpark Ahlhorn GmbH ¿yczymy mi³ego pobytu.

 

 

 
Wohnpark Ahlhorn
    Erdbeerhof Osterloh · Halter 21 · 49429 Visbek · Niemcy · Tel.: +49 4435 97118 10 ˇ Fax: +49 4435 97118 60 · E-Mail: info@wohnpark-ahlhorn.de
  Fotos (2): © Dmitri Sunagatov, Janusz Z. Kobylanski - Fotolia.com